Privacy & Cookie statement

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke
Wij, Babyface, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze website wordt beheerd door Euretco Fashion als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Babyface zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, ofwel het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten.
Aangezien Babyface op deze website geen artikelen verkoopt of de mogelijkheid biedt om in te schrijven voor een nieuwsbrief, vragen wij u niet om uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Aangezien wij geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken wij deze uiteraard ook niet aan derde partijen.

Beveiliging en bewaarbeleid
Omdat we geen persoonsgegevens verwerken is het beveiliging- en bewaarbeleid niet van toepassing.

Uw rechten
Wij verwerken geen persoonsgegevens van u. Toch wijzen wij u op uw rechten. U heeft recht op inzage. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Bij uw bezoek aan de website www.babyface.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.
Voor zover wij gebruik maken van Google Analytics, voldoen wij aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens hieromtrent stelt. Bij een bezoek aan de genoemde website worden geen tracking cookies geplaatst .

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:
Babyface
t.a.v. klantenservice
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: info@babyface.nl